Takahashi Ukiyo-e Collection

The Actors Ichikawa Yaozo Ⅲand Iwai Hanshiro Ⅳ

The Actors Ichikawa Yaozo Ⅲand Iwai Hanshiro Ⅳ

IIIF Drag-n-dropIIIF Manifest

詳細情報

作者
勝川春英
作者英名
shunei
画題
三世市川八百蔵と四世岩井半四郎
請求記号
200X@81
制作年代
18世紀後期
版元
鶴屋喜右衛門
極印
極印
版型
間判錦絵
寸法
31.0×21.9
署名
春英画