George S.Bonn Collection of Ukiyo-e in the Meiji period

Takanawa Steam Train Picture

Takanawa Steam Train Picture

IIIF Drag-n-dropIIIF Manifest

詳細情報

作者
歌川芳虎
作者英名
Utagawa Yoshitora
画題1
高輪蒸気車之図
請求記号
201X@114
年代、改印、彫工等
明治4年6月改印 1871
版元
野田屋銀三
版型
大判錦絵三枚続3枚
署名
芳虎画